Grupy i wspólnoty /

Nadzw. Szafarze Komunii Św.

Nadzw. Szafarze Komunii Św.

Opiekun: Ks. Sławomir Molendowski
Spotkania:

Kontakt

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej:

Paweł Zaczek - tel.660 056 789
Roman Hawliczek - tel.604 857 621 lub 605 467 994
Jacek Jabłoński - 880 365 784 
Marek Krogulec - 514 049 089
Jan Markiewicz - 509 794 010

Zasady posługi

Zgodnie ze Statutem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Radomskiej każdy Szafarz po ukończeniu specjalnego kursu przygotowawczego otrzymuje misję kanoniczną do pełnienia swojej posługi od Biskupa Diecezjalnego. Jest ona ważna rok i do jej przedłużenia konieczne jest odbycie przynajmniej 3 – dniowych rekolekcji. Szafarze pełnią swoją posługę przez cały rok nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia. Wypada, aby ksiądz Proboszcz wyraził swoją wdzięczność za pracę i posługę zwracając przynajmniej koszta udziału w corocznych rekolekcjach.


Posługa liturgiczna w czasie Mszy świętej

Podczas Mszy świętej Nadzwyczajni Szafarze ubrani są w albę.

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej powinien usługiwać zasadniczo podczas jednej Mszy świętej w niedzielę i spełniać posługę maksymalnie wobec kilku chorych poza Mszą świętą. Niedopuszczalne jest angażowanie Szafarzy i zajmowanie im całej niedzieli czy Świąt. Mają oni swoje rodziny i pierwszą ich powinnością jest bycie mężem, ojcem i głową rodziny.

Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek. Poza przypadkami choroby lub niedołężności odprawiający kapłan, a także koncelebransi, nie mogą wyręczać się posługą pomocników, sami nie rozdzielając Komunii św.

Należy potępić postępowanie tych kapłanów, którzy, choć sami uczestniczą w celebracji, powstrzymują się jednak od udzielania Komunii, powierzając to zadanie świeckim (Redemptionis Sacramentum nr 157).

W zasadzie Szafarze nie powinni udzielać Komunii świętej na Mszach w ciągu tygodnia, gdy jest kilkadziesiąt osób w kościele (poza wypadkami choroby lub niedołężności kapłana). Należy jak najszybciej wyeliminować nadużycie polegające na tym, że Szafarz Nadzwyczajny udziela Komunii świętej, a kapłan w tym czasie siada lub puryfikuje naczynia liturgiczne.

Po przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej kapłan podaje Komunię św. nadzwyczajnemu szafarzowi. Wypada, aby udzielił mu jej pod obiema postaciami. Następnie podaje Nadzwyczajnemu Szafarzowi naczynie z komunikantami i razem z nim przystępuje do rozdzielania Komunii św. W przypadku rozdzielania Komunii św. również z naczynia znajdującego się w tabernakulum przynosi je na ołtarz prezbiter w czasie śpiewu Baranku Boży, wyjątkowo czyni to Nadzwyczajny Szafarz.

Po zakończeniu udzielania Komunii św. kapłan i pomocnik wracają do ołtarza. Kapłan zanosi puszkę z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum, po czym wraca do ołtarza i puryfikuje patenę i kielich. Jedynie w wyjątkowych wypadkach świecki pomocnik zanosi puszkę z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum, wówczas przed zamknięciem drzwiczek przyklęka na jedno kolano, następnie wraca na swoje miejsce. Jeśli zachodzi potrzeba, obmywa palce w vasculum stojącym obok tabernakulum lub na kredensie.

W niektórych wspólnotach wytworzył się nieprawidłowy i niezgodny z przepisami liturgicznymi zwyczaj polegający na „samoobsłudze” Szafarzy Nadzwyczajnych. Z samej nazwy i natury posługi wynika, że Szafarz Nadzwyczajny nie powinien zachowywać się jak diakon czy kapłan. Nie może on sam przynosić i odnosić Najświętszego Sakramentu do tabernakulum. Czyni to zawsze kapłan (poza wypadkiem niedołężności) i podaje Szafarzowi Nadzwyczajnemu puszkę oraz odbiera ją z ołtarza i zanosi do tabernakulum po zakończeniu udzielania Komunii św. Przeciwne praktyki należy czym prędzej wyeliminować.

Zgodnie z zasadą podziału funkcji w zgromadzeniu liturgicznym Nadzwyczajny Szafarz Komunii św. nie powinien pełnić innych posług liturgicznych, np. lektora, komentatora itp. Inną funkcję może pełnić wyjątkowo, gdy brak właściwych osób i ich czynności musiałby wykonać celebrujący kapłan. W niektórych parafiach, pomimo udziału w liturgii innych posługujących mogących spełniać wymienione wyżej funkcje liturgiczne, sami Szafarze lub z polecenia księży „zawłaszczają” przestrzeń liturgii wykonując wszystkie funkcje osobiście.

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej nie jest upoważniony do puryfikacji kielicha mszalnego i pateny. Może on, w razie konieczności dokonywać puryfikacji naczyń, w których udzielał Komunii świętej. Czyni to jednak zawsze przy kredensie lub w zakrystii, nigdy zaś na ołtarzu.


Posługa liturgiczna wobec chorych

Celem podkreślenia związku Komunii Świętej chorego ze sprawowaniem Eucharystii przez wspólnotę parafialną wskazane jest, by przed końcowym błogosławieństwem kapłan przekazał chorym za pośrednictwem Szafarzy specjalne pozdrowienie od wspólnoty, a Nadzwyczajni Szafarze otrzymywali Najświętszy Sakrament od celebransa po obrzędzie rozesłania wiernych, w czasie pieśni na zakończenie lub po zakończeniu liturgii. Należy wyeliminować „samoobsługę” Szafarzy Nadzwyczajnych i ukazać łączność celebracji z Komunią świętą zanoszoną chorym.

Nadzwyczajny Szafarz zanosi Komunię św. do chorego w specjalnie do tego celu wykonanym naczyniu umieszczonym w odpowiedniej bursie, którą zawiesza na szyi. Swoją posługę poza Mszą św. pełni w ubraniu odświętnym i poważnym zakładając na nie komżę. Niosący Komunię św. w drodze nie rozmawia, ale w modlitewnym skupieniu uwielbia swego Pana i Boga.


Uroczyste nadanie Posługi

Bp Henryk Tomasik, w imieniu Kościoła i dla posługi w Kościele radomskim, podczas Eucharystii pobłogosławił nowych szafarzy.

W radomskiej katedrze posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej przyjęło 29 kandydatów. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Henryk Tomasik. Główne zadanie szafarzy to zanosić Jezusa obecnego w Eucharystii ludziom chorym i starszym, którzy nie mogą opuszczać swoich domów. W każdą niedzielę i święta szafarze odwiedzają ich z taką posługą.

- Dla wielu chorych to ogromna radość móc przyjąć Jezusa w Komunii świętej, który umacnia ich w cierpieniu, samotności i niedołężności. Kandydaci na szafarzy zostali wybrani ze swoich wspólnot parafialnych przez księży proboszczów. Cieszą się ich zaufaniem i dobrą opinią. Do swojej posługi przygotowywali się podczas specjalnego kursu, w czasie którego pogłębiali swoją wiedzę teologiczną i praktyczną, dotyczącą posługi nadzwyczajnego szafarza. Odbyli też trzydniowe rekolekcje w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, przygotowując się duchowo do przyjęcia tej posługi - mówił ks. Tomasz Herc w czasie wprowadzenia do liturgii.

Po homilii biskup, zwracając się do kandydatów, powiedział: - Umiłowani bracia, wyznaczeni do tak ważnego zadania w Kościele! Starajcie się dawać przykład życia chrześcijańskiego w wierze i dobrych obyczajach, gorliwie korzystając z eucharystycznej tajemnicy jedności i miłości. Wszyscy bowiem, którzy spożywamy ten sam Chleb i pijemy z tego samego kielicha, stanowimy jedno ciało - to jest Kościół. Udzielając innym Komunii św., pokazujcie życiem braterską miłość, zgodnie z poleceniem Pana, który podając uczniom swoje Ciało do spożywania, powiedział: „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,9-17).

Biskup, w imieniu Kościoła i dla posługi w Kościele radomskim, pobłogosławił nowych szafarzy. Poświęcił także krzyże, które szafarze ubrani w alby zawiesili sobie na szyi. W tej uroczystej chwili towarzyszyli im ich bliscy, rodzice, rodzeństwo, żony i dzieci.

Pasterzowi diecezji, w imieniu wszystkich nowych szafarzy, dziękował Roman Hawliczek z parafii Ostojów: - Dzisiaj Jezus Chrystus zaryzykował, powierzył w nasze świeckie ręce siebie żywego, abyśmy zanosili Go do ludzi cierpiących i chorych. Dziękujemy ci, Ekscelencjo, za powierzenie tej misji, tak pięknej, jak odpowiedzialnej. Zobowiązujemy się, że naszym życiem będziemy dawać świadectwo, że jesteśmy prawdziwymi katolickimi dżentelmenami. Na swojej drodze formacyjnej spotkaliśmy wielu wspaniałych i życzliwych ludzi. Dziękujemy  ks. Tomaszowi Hercowi, który włożył dużo serca i zaangażowania w nasze przygotowanie i w naszą formację, który z wielką cierpliwością kształtował, a bywało, że trudne charaktery. Dziękujemy wszystkim wykładowcom i pracownikom Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, którzy nas gościli podczas kilkumiesięcznych kursów i szkoleń. Dziękujemy za ich naukę, która będzie nam towarzyszyć przez dalsze nasze katolickie życie.

Dziękujemy opiekunom sanktuarium MB Ostrobramskiej i radomskiej katedry za gościnę i dobre słowo. Dziękujemy wszystkim grupom parafialnym i naszym proboszczom, że będąc otwarci na działanie Ducha Świętego, oni wytypowali nas do pełnienia tej służby. Dziękujemy naszym przyjaciołom, rodzinom i przede wszystkim naszym żonom za cierpliwość i wsparcie w momentach naszych słabości, zwątpienia. Bóg zapłać! Po zakończeniu Eucharystii szafarze otrzymali legitymacje od ks. Tomasza Herca.

Żródło: http://radom.gosc.pl/doc/2392936.Prawdziwi-katoliccy-dzentelmeni


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM